Bel
 0909-0506
(€ 0,90 p/min. • Credits € 0,90 p/min)
 0907-07383
(€ 1,50 p/min. • Credits € 1,00 p/min)
 0909-0506
(€ 0,90 p/min. • Credits € 0,90 p/min)
 0907-07383
(€ 1,50 p/min. • Credits € 1,00 p/min)

Algemene voorwaarden, privacyverklaring en contact

Deze algemene voorwaarden en privacyverklaring van EPT grafimedia consultancy Astropoort Online zijn op 20 februari 2024 aangepast en voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die geldt in heel de Europese Unie.

U wordt verzocht de voorwaarden en privacyverklaring te lezen voor u verder onze websites bekijkt en of gebruik maakt van onze hulpenadvieslijn, waarbij verder elk bezoek aan of gebruikmakend van onze websites betekend dat u volledig akkoord bent met de aanvaarding van voorwaarden en privancy. Met klem verwijzen wij dat u de leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt om gebruik van onze hulpenadvieslijn te maken.

Websites, aliassen en de hulpenadvieslijn Astropoort Online zijn eigendom van EPT gmc - Astropoort Online. Door het gebruik van onze websites en hulpenadvieslijn verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Het Eigendomsrecht; De inhoud van de EPT grafimedia consultancy websites met inbegrip van merken, logo's, tekeningen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden, foto’s etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan EPT grafiemedia consultancy en haar rechthoudenden.

Deze Algemene Voorwaarden beschrijft informaties met betrekking tot het bezoek en gebruik van onze websites; www.astropoort-online.nl met verklaringen en uitleg op het gebied van eigendomsrechten, rechten en plichten, kosten, leeftijdbeperking, verwijzingen naar de juridische aspecten en privacy verklaringen.

Als u persoonlijk hinder ondervindt bij het lezen van de voorwaarden of niet akkoord bent met de inhoud daarvan adviseren wij u onze websites en telefoonnummers en alle aan EPT grafimedia  consultancy gerelateerde communicatie en multimedia niet verder te lezen, te bekijken en te gebruiken.Toegang tot en het gebruik van onze hulp-en-advieslijn, websites en het gebruik van onze 0909-0506, 0907-07383 en bel credit telefoonnummers vallen onder de voorwaarden als omschreven.

Toepassing; EPT grafimedia consultancy stelt zich als doel om het gebruik en de betaling van telefoondiensten ten behoeve van haar hulp en advieslijn te ondersteunen, welke aangeboden wordt aan haar dienstverleners en bellers/klanten van de genoemde websites.

Via een it-platform geeft EPT grafimedia consultancy toegang tot haar inhoudelijke diensten ten behoeve van haar hulp en advieslijnen stelt u in staat om te betalen voor de inhoudelijke dienst via het genoemde platform.

Deze dienst wordt aangeduid als hulp en advieslijn service. Toegekend door het college van de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit ACM/OPTA/CNB/20094332. De vergoeding die u betaald heeft betrekking op het gebruik van onze services, als op het gebruik van onze ondersteuningsdiensten.

EPT grafimedia consultancy gebruikt ondersteunings diensten als telecom operators, belkredietbedrijven en bedrijven die elektronische betalingen verzorgen om betalingstransacties uit te voeren en is zelf niet betrokken bij de levering van de inhoudelijke diensten hiervan, waardoor haar rol beperkt is tot levering van ondersteuningsdiensten.

Beperking aansprakelijkheid; EPT grafimedia consultancy doet alle redelijke inspanningen om ondersteuning aan haar hulpenadvieslijnen op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om alle genoemde websites met alle moderne middelen te beveiligen.

EPT grafimedia consultancy zal trachten ongemakken die door technische invloeden veroorzaakt kunnen worden zoveel mogelijk te beperken, maar kan niet uitsluiten dat er technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er virussen worden binnengebracht.

Hierdoor kan EPT grafimedia consultancy geen garanties afgeven dat de toegang tot haar websites niet onderbroken wordt of op een andere manier door een probleem hinder kan ondervinden en daarom kan EPT grafimedia consultancy niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke fouten, functiestoornis, incidenten en problemen, die het gevolg zijn van overmacht als omschreven. Daarnaast erkent en staat u toe dat EPT grafimedia consultancy Astropoort Online het recht heeft om zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot haar diensten te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen en te onderdrukken om technische of operationele functie storingen te verhelpen. De laatst genoemde onderbreking kan ook nodig zijn om wijzigingen en verbeteringen binnen onze diensten aan te brengen en technisch onderhoud te plegen.

kunt EPT grafimedia consultancy Astropoort Online niet verantwoordelijk stellen of houden voor een nadeel dat u treft door dergelijke onderbrekingen.

EPT grafimedia consultancy Astropoort Online is onder geen enkele voorwaarden aansprakelijkheid voor de inhoud geleverd door derden en is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor de inhoudelijkheid van haar diensten die door haar ingehuurde dienstverleners wordt geleverd. De inhoudelijke dienstverlening ten behoeve van onze hulp en advieslijnen wordt gedaan door onafhankelijke derden, welke zelf aansprakelijk zijn voor de door hen aan u en geleverde dienstverlening.E

EPT grafimedia consultancy Astropoort Online doet al het redelijke om te vermijden dat eventuele illegale inhoud op haar websites wordt geplaatst. Daarnaast is EPT gmc niet aansprakelijkheid voor hyperlinks op websites van derden. Als EPT gmc op de hoogte wordt gebracht van illegale inhoud op haar websites zal EPT gmc alle redelijke inspanningen leveren om deze te verwijderen, waarbij EPT gmc u aan moedigt om illegaliteit op onze websites te melden. EPT gmc is niet aansprakelijkheid voor schade en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of schade die u zou kunnen ondervinden door gebruik te maken van al onze diensten.

Gebruiksverplichting; Om gebruik van onze dienst te maken moet u volgens het Nederlandse Wetboek achttien jaar zijn. Waar u verder akkoord mee dient te gaan als gebruiker van onze diensten zijn; A; Onze websites, de 0909-0506, 0907-07383 en bel creditnummers 010-3009112, 0031-103009112 te gebruiken op een manier die redelijk is en op een wijze die niet ingaat tegen de Algemene Voorwaarden en het ACM/OPTA reglement. B; U geen enkel middel, software of andere methode te gebruiken die de werking van onze websites en telefoon nummers belemmert of tracht te belemmeren en waarbij u zich verplicht geen enkele actie te ondernemen die een onredelijke of disproportioneel grote last legt op de infrastructuur van onze websites, telefoon en boxnummers die daardoor een tijdelijke of permanente schade aan onze websites, telefoon of boxnummers zouden kunnen veroorzaken of de inhoud daarvan ondeugdelijk of zouden kunnen aantasten. C; Onze websites niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of met het oogmerk schade te berokkenen aan de reputatie van EPT gmc, onze hulp en advieslijnen, websites en dienstverleners. D; EPT gmc staat niet toe dat zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming, teksten, foto's, beeldmateriaal, ontwerpen en of andere zaken van haar websites te gebruiken, toe te passen of te koppelen aan websites van derden. E; Als blijkt dat EPT gmc vaststelt of vermoed dat van de genoemde bepalingen of andere verplichtingen die in deze voorwaarden staan worden overtreden, dan heeft EPT gmc eenzijdig het recht de toegang tot websites t.b.v. haar hulp en advieslijnen en het gebruik van de 0909, 0907 en bel credit nummers hiervan te blokkeren of een verder gebruik hiervan te ontzeggen.

Eigendomsrechten; U aanvaardt en erkent dat u de volledige beschreven inhoud van alle EPT gmc gerelateerde websites en alle daartoe behorende aliassen, waaronder en niet enkel beperkt tot de teksten, foto's, afbeeldingen, beschreven teksten, specialismen, thema's, technologieën, logo's iconen en software, voor wat betreft alle vormen, media en technologieën beschermt zijn door het Nederlandse intellectuele en industrieel eigendomsrecht, zoals auteursrecht, merkrecht, domein en databankenrecht, handelsnamen, copyright, modellen, tekeningen en logo’s en privacyrecht. EPT gmc is voor 100% rechtmatig eigenaar van en op alle genoemde elementen welke inhoudelijk betrekking hebben haar websites consulentenboxen, inbelnummers en multimedia toepassingen. Door gebruik van onze websites verlenen wij op geen enkele manier u het recht op een deel of de totale inhoud daarvan. EPT gmc staat niet toe het helemaal, gedeeltelijk, wijzigingen, aanpassingen, mededelingen aan het publiek, verspreiden of op enige andere wijze exploiteren van haar totale multimedia inzet, en zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van EPT gmc een hyperlink te ex of importeren naar één van onze of andere websites.

Privacyverklaring; EPT gmc besteedt de grootste zorg en aandacht aan bescherming van persoonsgegevens welke door inzet van diverse multimediatools ten behoeve van haar hulp en advieslijnen wordt ingezet op het gebied van privacy, anonimiteit en vertrouwelijkheid over de inhoud van de gevoerde gesprekken en zal verkregen informatie voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met de Wettelijke als ACM/ OPTA bepalingen gebruiken een klacht of geschil op te lossen en verder toe te passen om een algemene ondersteuning te geven bij een eventuele verdere behandeling. Behoudens het antwoord op een gerechtelijk juridisch en goed gemotiveerd verzoek dat EPT gmc ontvangt van ACM/OPTA, de Nederlandse Overheid of een bevel van de Rechtbank of Gerechtelijke Instantie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, zal EPT gmc geen enkele informatie aan derde(n) meedelen en of doorgeven.

Rechtsgeldigheid algemene voorwaarden; De nietigheid of onuitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen uit onze voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig en of onuitvoerbaar wordt geacht of verklaard, zal deze vervangen worden door een passende geldige bepaling, die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen. EPT gmc stelt alle gebruikers van haar hulp en advieslijn, websites, teletekstdiensten, Sms dienst, multimediatools, belkredietsysteem, inbelnummers en dienstverleners boxen, verantwoordelijkheid om de gebruikersovereenkomst, reglement en voorwaarden regelmatig na te lezen. Als u de EPT gmc hulpenadvieslijn, websites,inbelnummers en consulenten en consulent boxen na uw eerste bezoek blijft gebruikt, geeft u aan akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden en privacyverklaring , waarbij elke vorm van aansprakelijkheid en eventuele schadelijke wordt afgewezen.

Gesprekskosten, toepassingen en gebruiksvoorwaarden; EPT gmc - Astropoort Online behoudt het recht om haar diensten, reglementen, voorwaarden, toepassingen, teksten, afbeeldingen, foto's en prijzen als alle aan Astropoort Online gerelateerde en gepubliceerde multimedia op ieder gewenst moment te wijzigen en bepalingen van de gebruikersovereenkomst aan te passen.

Juridische informatie; De EPT gmc - Astropoort Online algemene voorwaarden vallen onder het Nederlandse Recht, met uitsluiting van de regels van het internationaal privérecht. Juridische geschillen ontstaan uit of verband houdende met het gebruik van onze firmanaam, de website namen, teletekst, multimedia tools, etc. of welk eventueel voortkomen uit aanvaarding, interpretatie of naleving van de algemene voorwaarden en of de privéverklaring zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren en vallen onder het Nederlandse Recht. De hulp en advieslijn van EPT gmc, websites, aliassen en hulpenadvieslijn telefoonnummers vallen onder verantwoordelijkheid van EPT gmc, ingeschreven KvK onder nummer 20114026, ACM/OPTA/CNB/20094332 en ACM/OPTA/CNB/20110469.

Contact met Astropoort Online; Voor suggesties, opmerkingen, vraag over een sollicitatie of klacht over een consulent, verzoeken wij u vriendelijk deze te e-mailen aan de bedrijfsleiding welke dagelijks te bereiken is via het e-mailadres info@astropoort-online.nl

GRAAG AANDACHT VOOR HET VOLGENDE; Wij maken u er op attent dat Astropoort Online alleen serieus bedoelde berichten voorzien van een voor en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres in behandeling neemt.